Informace od zdravotní sestry

MENU

  

NEMOC DNA

  

HEMOROIDY

  

ODVODNĚNÍ ORGANISMU

  

LÁZNĚ

  

Akneroxid

 


Aktualizováno:

Léky a léčivé byliny

Přípravek Akneroxid má protibakteriální, protiseborrhoické (proti nadměrné tvorbě mazu) a olupující účinky a působí tím přímo proti třem nejvýznamnějším patogenetickým mechanismům rozvoje akné (bakteriální osídlení, nadměrná tvorba mazu, hyperkeratóza ústí vývodů mazových žláz). Přestože má Akneroxid olupující účinek na rohovou vrstvu kůže, který doprovází mírné podráždění kůže v terapeuticky únosné míře, je u Akneroxidu prokázána dobrá kožní snášenlivost. To je pravděpodobně výsledek použití vodního želatinového základu.

Recenze na Akneroxid

Postižená místa se potírají gelem ve slabé vrstvě 1–2krát denně po důkladném předchozím omytí postižených partií vodou a nedráždivým mýdlem. Doporučuje se však přistupovat k aplikaci Akneroxidu individuálně a řídit se citlivostí kůže. Při prvním použití je vhodnější začít terapii Akneroxidem 5 a teprve po toleranci 5% přípravku přejít na Akneroxid 10. U pacientů s obzvláště citlivou kůží se doporučuje na začátku terapie používat gel pouze 1krát denně, a to navečer. Průměrná doba ošetřování je podle zkušeností 4–10 týdnů.

Při terapii gely Akneroxid je zakázáno používat další lokální slupovací nebo abrazivní prostředky. Akneroxid 5/10 má bělicí účinky, a proto nesmí být používán na obočí, na vousy a vlasy nebo v jejich těsné blízkosti. Pro své odbarvovací účinky nesmí přijít do styku s barevnými textiliemi.

U pacientů se stavy podobnými neurodermatitidě, se suchou pokožkou a poruchou tvorby kožního mazu, mohou být přípravky obsahující benzoyl-peroxid používány pouze pod pečlivým dohledem.

Akneroxid 5/10 nesmí přijít do kontaktu s očima a nesmí být aplikován na sliznice nebo do oblasti koutků úst, nosu nebo očí.

Během léčby přípravkem Akneroxid 5/10 nesmí být postižená místa vystavena ozařování UV paprsky (solária) či slunění.

V některých případech může dojít v prvních dnech léčby k mírnému zarudnutí a k pocitu napětí kůže v místech aplikace. U citlivých osob vzniká na začátku slabé pálení, které však během další terapie normálně mizí. Jestliže však dojde k většímu zarudnutí a pálení v místech aplikace, trvajícímu déle než 5 dní, měl by být pacient vyšetřen lékařem. Pokud tyto nežádoucí příznaky zmizí, může se v léčbě pokračovat s méně častou aplikací, popřípadě použít méně koncentrovaný přípravek Akneroxid 5. Při dlouhodobějším používání Akneroxidu 10 může dojít i k silnějšímu vysušování pokožky.

Při náhodném kontaktu s očima dojde k zarudnutí a pálení spojivek. Oči je třeba vypláchnout důkladně proudem vody.

Nejsou dostupné žádné údaje vztahující se ke koncentraci benzoyl-peroxidu v mateřském mléce po lokálním kožním podání.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Akneroxid v těhotenství

Akneroxid 5/10 může být během těhotenství a kojení používán pouze na doporučení lékaře při pečlivém zvážení poměru možného rizika a přínosu léčby. Akneroxid 5/10 nesmíte používat v posledním měsíci těhotenství.

Cena

Na našem trhu jsou dostupné dvě varianty Akneroxid 5 a Akneroxid 10. Akneroxid 5 obsahuje: benzoylis peroxidum (jako benzoylis peroxidum cum aqua) 5,00 g ve 100 g gelu.

Akneroxid 10 obsahuje: benzoylis peroxidum (jako benzoylis peroxidum cum aqua) 10,00 g ve 100 g gelu.

Výdej léčivého přípravku je možný bez lékařského předpisu.

Cenu přípravku Akneroxid 5 vidíte zde.

Cenu přípravku Akneroxid 10 vidíte zde.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Příbalový leták

Co je Akneroxid 5/10 a k čemu se používá

Akneroxid 5/10 je gel k lokální (místní) aplikaci na kůži k zevní léčbě acne vulgaris – akné (trudovitosti).

Použití Akneroxidu 5/10 má 3 základní léčebné účinky:

 1. olupující – odstraněním rohoviny z folikulárních ústí zajišťuje odtok kožního mazu z mazových žláz;
 2. protibakteriální – omezuje růst bakterií Propionibacterium acnes, které jsou spoluzodpovědné za častý vznik akné a za rozvoj místních zánětů;
 3. odstraňuje z kožního povrchu maz, kterého je u nemocných s akné vždy nadbytek.

Olupující efekt Akneroxidu 5/10 je často spojený s mírným drážděním kůže. Použitím gelového základu léků je však tento nepříjemný účinek minimalizován a lék je převážnou většinou nemocných velmi dobře snášen.

Akneroxid 5 se používá k místní léčbě acne vulgaris. Akneroxid 10 se používá k místní léčbě acne vulgaris obzvláště na hrudníku a na zádech a k léčbě těžších forem akné, které nedostatečně reagují na léčbu 5% koncentrací benzoyl-peroxidu.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Akneroxid 5/10 používat

Nepoužívejte Akneroxid 5/10:

Jestliže jste alergický(á) na benzoyl-peroxid nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku. Riziko vzniku přecitlivělosti je malé (pod 2 %).

Tento přípravek nesmí být používán na porušenou nebo poraněnou pokožku.

Upozornění a opatření:

Před použitím přípravku Akneroxid 5/10 se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Akneroxid 5/10 nesmí přijít do styku s očima a nesmí být používán na sliznice nebo do oblasti koutků úst, nosu nebo očí. Při náhodném kontaktu s očima nebo při potřísnění sliznic ihned oplachujte proudem vlažné vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Během léčby přípravkem Akneroxid 5/10 nesmí být postižená místa vystavena ozařování UV paprsky (solária) či slunění. Akneroxid 5/10 má bělicí účinky, a proto nesmí být používán na obočí, na vousy a na vlasy nebo v jejich těsné blízkosti. Pro své odbarvovací účinky nesmí přijít do styku s barevnými textiliemi.

Při léčbě přípravkem Akneroxid 5/10 je zakázáno používat další lokální slupovací nebo abrazivní prostředky.

Další léčivé přípravky a přípravek Akneroxid 5/10:

Informujte vždy svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat.

Nejsou známy žádné interakce (vzájemné působení) s ostatními léčivy podávanými zevně na kůži. Přípravky s obsahem benzoyl-peroxidu je možné kombinovat s jinými lokálními (místními) léky pro léčbu akné, přesto se nedoporučuje současná léčba s léky, které mají dráždivý, vysušující nebo olupující účinek.

Nikdy nekombinujte přípravky podle svého rozhodnutí, vždy se poraďte s lékařem.

Přípravek Akneroxid 5/10 s jídlem a pitím:

Použití léku Akneroxid 5/10 není vázáno na jídlo a nápoje. Účinek místního podání přípravku Akneroxid 5/10 není jídlem ani nápoji ovlivněn.

Těhotenství, kojení a plodnost:

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Akneroxid 5/10 může být během těhotenství a kojení použit pouze na doporučení lékaře při pečlivém zvážení poměru možného rizika a přínosu léčby. Akneroxid 5/10 nesmíte používat v posledním měsíci těhotenství.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Vzhledem ke způsobu použití lze vyloučit ovlivnění schopnosti řídit a obsluhovat stroje.

Jak se přípravek Akneroxid 5/10 používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže lékař neurčí jinak, doporučená dávka je:

Postižená místa se potírají gelem ve slabé vrstvě 1–2krát denně po důkladném předchozím omytí postižených partií vodou a nedráždivým mýdlem. Doporučuje se však přistupovat k použití Akneroxidu 5/10 individuálně a řídit se citlivostí kůže. Při prvním použití je vhodnější začít léčbu Akneroxidem 5 a teprve po snášenlivosti 5% síly přejít na Akneroxid 10.

U pacientů s obzvláště citlivou kůží se doporučuje na začátku léčby používat gel pouze 1krát denně, a to navečer.

Pacienti s neurodermitidou (zánětlivým onemocněním kůže spojeným se silným svěděním ohraničených ložisek s pupínky), se suchou pokožkou a poruchou tvorby kožního mazu mohou Akneroxid 5/10 používat pouze po poradě s lékařem.

Průměrná doba ošetřování je podle zkušeností 4–10 týdnů. Potřebujete-li používat přípravek Akneroxid 5/10 déle než 10 týdnů, poraďte se o další vhodné léčbě se svým lékařem.

Jestliže jste užil(a) větší množství přípravku AKNEROXID 5/10, než jste měl(a):

Při předávkování (respektive nadměrné expozici) může docházet k silnému podráždění pokožky. Pokud dojde k silnému zarudnutí a pálení v místě aplikace v souvislosti se zvýšenou expozicí, přerušte léčbu a vyhledejte lékaře.

Při náhodném perorálním požití (požití ústy) benzoyl-peroxidu nepředstavuje přípravek Akneroxid 5/10 akutní ohrožení. Je potřeba vyloučit jakékoliv dráždění jícnu a žaludku, protože benzoyl-peroxid má oxidační vlastnosti.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při hodnocení nežádoucích účinků se vychází z následujících údajů o četnosti:

 • Velmi časté: více než 1 z 10 léčených osob
 • Časté: méně než 1 z 10, avšak více než 1 ze 100 léčených osob
 • Méně časté: méně než 1 ze 100, avšak více než 1 z 1 000 léčených osob
 • Vzácné: méně než 1 z 1 000, avšak více než 1 z 10 000 léčených osob
 • Velmi vzácné: méně než 1 z 10 000 léčených osob
 • Není známo: z dostupných údajů nelze určit

Nežádoucí účinky:

 • Není známo: zarudnutí a pocit napětí kůže, pálení a silnější vysoušení pokožky.
 • Vzácné: kontaktní alergie.

V některých případech může dojít v prvních dnech léčby k mírnému zarudnutí a k pocitu napětí kůže v místech nanesení gelu. U citlivých osob vzniká na začátku silné pálení, které však během další léčby normálně mizí. Jestliže u vás však dojde k většímu zarudnutí a pálení v místech nanesení, trvajícímu déle než 5 dní, přerušte léčbu a poraďte se prosím se svým lékařem.

Hlášení nežádoucích účinků:

Pokud se u vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10. Webové stránky.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Akneroxid 5/10 uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte tento přípravek při teplotě do 25 °C.

Doba použitelnosti jsou 2 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření je do 6 měsíců.

Nepoužívejte tento přípravek po ukončení doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Léčivá látka je benzoyl-peroxid.

Akneroxid 5 obsahuje: benzoylis peroxidum (jako benzoylis peroxidum cum aqua) 5,00 g ve 100 g gelu.

Akneroxid 10 obsahuje: benzoylis peroxidum (jako benzoylis peroxidum cum aqua) 10,00 g ve 100 g gelu.

Pomocné látky jsou: karbomer 940, lauromakrogol 200, hydroxid sodný, kyselina edetová a čištěná voda.

Jak přípravek Akneroxid 5/10 vypadá a co obsahuje toto balení:

Akneroxid 5/10 je bílý homogenní gel se slabou charakteristickou vůní v HDPE plastové tubě s PE šroubovacím uzávěrem.

Akneroxid 5/10 je dostupný v 50g balení.

Výdej léčivého přípravku je možný bez lékařského předpisu.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Druh obalu a obsah balení: HDPE plastová tuba s PE šroubovacím uzávěrem.

Velikost balení: 50 g

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Almirall Hermal GmbH ScholtzstraBe 3, D-21465 Reinbeck Německo

Autor: © svevi
Foto:
© Apothek

odkaz na článek

. Akneroxid [online]. ČeskéNemoci.cz, . .přidejte sem svůj komentář

Něco Vám není jasné? Zeptejte se na to ostatních. Určitě Vám pomohou.
K zeptání použijte tento formulář.


Nadpis / Dotaz
Jméno
E-mail
Sdělení

Všechna políčka formuláře je třeba vyplnit!
E-mail nebude nikde zobrazen.

přehled komentářů
K článku zatím nebyl napsán žádný komentář.

Témata


Zajímavé články

ČeskéNemoci

O nás

Kontakt

Ochrana osobních údajů a cookies

SiteMAP

RSS